The Kennedy Center

Missa Puer natus (Sanctus)

About the Work

Thomas Tallis Composer: Thomas Tallis